Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja 2017/2018

Kandydaci mogą zgłaszać się do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie w następujących zawodach:

Technikum Przemysły Spożywczego Nr 22:

> Technik technologii żywności

> Technik żywienia i usług gastronomicznych

> Kelner

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 23:

> Kucharz

> Cukiernik

> Piekarz

> Wędliniarz

> Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

> Przetwórca ryb

* W Zasadniczej Szkole Zawodowej istnieje możliwość nauki w klasach integracyjnych.

 

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNE ZWIEDZENIE SZKOŁY  NA  www.zsps.wkraj.pl

Pobieranie i składanie dokumentów do szkoły odbywa się w terminie:

24 kwietnia 2017r. –  12 czerwca 2017r

w godzinach 9.00-15.00 w sekretariacie uczniowskim

Kandydat zgłasza się do Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie, do sekretariatu uczniowskiego po potrzebne druki w procesie rekrutacji, które po wypełnieniu składa (do  12 czerwca 2017r.) wraz z wnioskiem wydrukowanym z systemu OMIKRON (dotyczy kandydatów, którzy biorą udział w rekrutacji elektronicznej).

Dokumenty  należy  składać

w foliowej koszulce i białej tekturowej teczce, podpisanej:

imię, nazwisko

wybrany zawód

język obcy nauczany w gimnazjum

Teczka powinna zawierać:

- wydrukowany i wypełniony wniosek z systemu OMIKRON

(dotyczy kandydatów biorących udział w rekrutacji elektronicznej)

- wypełniony kwestionariusz osobowy (można wydrukować z bloga i przynieść wypełniony)

- wypełnioną opinie wychowawcy z gimnazjum (druk należy pobrać z bloga i poprosić wychowawcę o wypełnienie)

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy

- zaświadczenie od pracodawcy (dot. Zasadniczej Szkoły Zawodowej)

- 2x fotografie

HARMONOGRAM REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY  2017/2018

Od 24 kwietnia do 12 czerwca 2017 r., w godz. 9.00-15.00- składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 23 do 27 czerwca 2017 r., w godz. 9.00-15.00 – uzupełnienie dokumentów poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach z egzaminu gimnazjalnego.

30 czerwca 2017 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

30 czerwca do 03 lipca 2017 r. w godz. 12.00 – 15.00 – wydanie skierowania na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym.

 Do 05 lipca 2017 r. do 15.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie:

  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

o ile nie zostały złożone w czasie uzupełnienia dokumentów,

  • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

07 lipca 2017 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Rekrutacja uzupełniająca:

Od 10 do 18 lipca 2017 r. do godziny 15.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

04 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00 – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 04 do 08 sierpnia 2017 r. w godz. 12.00 – 15.00 – wydanie skierowania na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym.

Do 21 sierpnia 2017 r. do 15.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie

  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

o ile nie zostały złożone w czasie uzupełnienia dokumentów,

  • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

28 sierpnia 2017 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Kandydaci do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 23 zobowiązani są znaleźć sobie praktykę wśród firm, z którymi szkoła współpracuje (lista firm)

Zaświadczenie, które wydaje firma gwarantująca praktykę należy składać w momencie potwierdzania wyboru naszej szkoły w dniach 23 – 27 czerwca wraz z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia
o wynikach z egzaminu gimnazjalnego.

 Pomoc w znalezieniu praktyki zawodowej oferują Hufce Pracy:

Kraków, os. Szkolne 19, nr telefonu: 12  644 78 39

Kraków, ul. Skrzyneckiego 12, nr tel.: 12656 2460

 Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:

- Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

- Zaświadczenie od pracodawcy o zapewnieniu praktycznej nauki zawodu od września 2017r. – dotyczy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 23.

 Przed złożeniem oryginałów do ZSPS: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach z egzaminu gimnazjalnego należy zrobić kserokopię tych dokumentów (świadectwo podbite za zgodność z oryginałem przez Sekretariat w gimnazjum do którego uczeń uczęszczał).

Informacje dotyczące rekrutacji – regulamin rekrutacji, charakterystyka zawodów, spis zakładów pracy,  znajdują się na blogu szkoły www.zspsblog.cba.pl oraz profilu Zespołu Szkół na Facebooku www.facebook.com/Zespół-Szkół-Przemysłu-Spożywczego-w-Krakowie-1726518550929048/?nr

Do pobrania:

Regulamin Rekrutacji 2017-2018 

Druk – Kwestionariusz, deklaracje

Druk- Opinia wychowawcy gimnazjum

REKRUTACJA  DO

VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
DLA DOROSŁYCH

Na rok szkolny 2017/2018

 

Macieja Miechowity 6, 31-469 Kraków

tel.: 12 422-38-66 wew. 14 – sekretariat uczniowski
www.zsps.eu

e-mail: zsps10@bci.pl

 Do VIII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

przyjmowani są kandydaci po ukończeniu:

 Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 

Gimnazjum,
8-letniej Szkoły Podstawowej

 

 Kandydaci po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej

przyjmowani są na semestr trzeci (kl. II)

 Nauka trwa 6 semestrów (3 lata)

Dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nauka trwa 4 semestry (2lata)

 

Spotkania odbywają się średnio co dwa tygodnie

(10 spotkań w semestrze)

PIĄTKI  popołudniu (ok. 13:00 – 20:00)

SOBOTY  rano (ok. od 7:10 do 15:40)

Wymagane dokumenty: 

  • Podanie (do pobrania w sekretariacie uczniowskim – parter),
  • Kwestionariusz kandydata (do pobrania w sekretariacie uczniowskim – parter),
  • 3 fotografie podpisane na odwrocie,
  • Świadectwo ukończenia: Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Gimnazjum lub Szkoły Podstawowej.

 

 

Dokumenty należy składać:

 

– w  foliowej koszulce – format A4.

 

– w tekturowej teczce, podpisanej  drukowanymi  literami  (imię, nazwisko, telefon)

 

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2017/2018:

 

Od 02 czerwca do 26 czerwca 2017r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

04 lipca 2017r. do godz. 12:00– podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Do 07 lipca 2017r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły.

 

Dnia 11 lipca 2017r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2017/2018:

 

Od 12 lipca do 26 lipca 2017r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

31 lipca 2017r. – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Do 25 sierpnia 2017r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły.

 

30 sierpnia 2017r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

Dodaj komentarz